Disclaimer

Disclaimer voor www.autoverzekeringregelen.nl
Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.autoverzekeringregelen.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Autoverzekering Regelen. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Autoverzekering Regelen is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Autoverzekering Regelen.

Geen garantie op juistheid: Wij vergelijken uitsluiten en geven geen advies!

Indien van toepassing:
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Autoverzekering Regelen te mogen claimen of te veronderstellen. Autoverzekering Regelen streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande melding. Autoverzekering Regelen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

AFM compliant
De uitgever van de website(s) kan niet worden aangemerkt als bemiddelaar of adviseur van financiële producten, en is derhalve niet in het bezit van een AFM vergunning. De uitgever vergelijkt financiële producten in de zin dat op de website(s) gegevens (data) van aanbieders van financiele producten naast of onder elkaar zijn geplaatst (vergelijking). De uitgever toont (een) vergelijking(en) op de betreffende website(s) uitsluitend conform onderstaande uitgangspunten, waardoor er geen sprake is van bemiddeling of advisering door de uitgever.

Eigen vergelijking
De vergelijking betreft een statische vergelijking, waarbij productkenmerken zoals premie worden getoond op basis van ijkgegevens zonder enige vorm van data te vragen van de bezoeker. De getoonde premie en productinformatie zijn van indicatieve aard en gebaseerd op een voorbeeldberekening op basis van generieke ijkgegevens. De uitgever spant zich in om de juiste premie/productvoorwaarden te tonen, maar kan niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid van deze informatie. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Bezoek de website van de aanbieder van het financiële product voor de premie en productvoorwaarden die voor u gelden.
De premie en productvoorwaarden genoemd op de website van de aanbieder zijn te allen tijde leidend.

Vergelijking verzorgd door een derde
Bij een vergelijking die wordt verzorgd door een derde, wordt gebruik gemaakt van een vergelijkingsmodule van een derde (whitelabel / iFrame). Deze derden zijn onder meer Daisycon, Awin & Comparu. Uitgangspunt is dat deze derde ervoor zorg draagt dat er geen bemiddeling of advies plaatsvindt van financiële producten zoals bedoeld in de (AFM-)regelgeving. Dan wel, als er eventueel wel sprake is van bemiddeling of advies van financiële producten, dat deze derde zorg draagt voor de invulling van eventuele ontstane verplichtingen inzake (AFM-)regelgeving. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van deze derden. De uitgever van de website(s) heeft zelf geen invloed op de te tonen productkenmerken zoals premie en overige productinformatie. De uitgever kan derhalve niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid van deze informatie. Rol uitgever bij tonen financiële producten De uitgever verschaft met deze website slechts algemene, indicatieve informatie van financiele producten en toont advertentieruimte van financiele dienstverleners. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de getoonde producten, diensten of adviezen, enige aansprakelijkheid berust uitsluitend bij de adverterende derde. De uitgever is zelf geen financieel dienstverlener, en daarmee in het bijzonder (doch niet uitsluitend) bedoeld een aanbieder en/of bemiddelaar van leningen, hypotheken, verzekeringen en andere financiële producten.

Nogmaals: De getoonde informatie is niet bedoeld als advies en/of ter vervanging van een advies, van welke aard of hoedanigheid dan ook. De uitgever raadt haar bezoekers aan om een persoonlijk, deskundig advies aan te vragen bij een financieel dienstverlener. De uitgever kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor een financieel product, dienst of advies dat aan de bezoeker wordt voorgelegd.

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.autoverzekeringregelen.nl op deze pagina.